Språk

Vad säger läroplanen ?

 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

 

utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

 

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

(Lpfö-98 reviderad 2010)

 

 

Hur arbetar vi ?

Vi pratar Svenska med barnen

Vi uppmuntrar även barnens två eller flerspråkighet för att det stärker utvecklingen av det svenska språket.

Vi erbjuder modersmålsstöd

Vi besöker biblioteket regelbundet

Vi läser ofta böcker och låter barnen återberätta

Vi ger barnen tid att prata

Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar, berätta och ställa frågor

Vi uppmuntrar barnen att lek skriva och när dem blir äldre att skriva sina egna namn

vi arbetar med "babbalarna" som är ett språkstimulerande material och arbetssätt

 

 

Vilka mål vill vi uppnå?

Att barnen utvecklar en nyfikenheten kring skriftspråket och dess funktion

Att barn med ett annat modersmål utvecklar båda språken och kan kommunicera på båda språken

Att barnen lär sig nya begrepp och ord och utvecklar sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra via talet på svenska

 

 

Copyright © All Rights Reserved