Klagomål

Våra rutiner för Klagomål

Hur kan du framföra dina klagomål eller synpunkter på verksamheten till förskolan ?


 • Vid hämtning och lämning av barn
 • Via telefon
 • Via mail
 • via post ( använd detta alternativ om du vill lämna anonyma klagomål eller synpunkter) 
 • Vid utvecklingssamtalen
 • Vid föräldramöten
 • På föräldrarnas utvärderings blankett som delas ut i samband med föräldramöten
 • Vid särskilt bokade möten


Till vem kan klagomålen framföras?


 1. Till den det berör om du finner det möjligt
 2. Till någon av pedagogerna på förskolan
 3. Till biträdande rektor
 4. till rektor


Vad händer efter din anmälan?


      1. Rektor informeras

      2. Vid enklare ärenden löser personalen problemet tillsammans med föräldrarna direkt.

      3. Vid mer komplicerade ärenden deltar rektorn tillsammans med personal och föräldrar för att finna lämpliga lösningar.

      4. Vid allvarliga klagomål skriver förskolan en rapport och åtgärdsplan upprättas

      5. Vid behov kontaktas de myndigheter som är nödvändiga.

      6. Återkoppling till alla inblandade parter sker fortlöpande tills ärendet blivit löst

      7. Uppföljning en tid senare; hur har det gått?