Klagomål


Våra rutiner för Klagomål på utbildningen


Vi värdesätter en bra och öppen kommunikation med vårdnadshavarna och strävar efter att vara lyhörda inför de synpunkter och klagomål som lämnas. Vi vill hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet och därför är alla synpunkter viktiga för oss. Enligt skollagen 4 kapitlet 8 § ska förskolans huvudman ha rutiner för hur klagomål på utbildningen ska hanteras och huvudmannen ska verka för att rutinerna är kända bland vårdnadshavare och personal. Nedan följer därför våra rutiner för klagomålshantering som du som vårdnadshavare kan använda dig av om du är missnöjd och har klagomål på förskolans verksamhet.  

 

Hur kan klagomål lämnas?

 

 • Via telefon
 • Via mail
 • Via post
 • Via personlig kontakt tex i samband med hämtning/lämning av ditt barn, vid utvecklingssamtalen, vid föräldramöten och liknande tillfällen.


Till vem kan klagomålet framföras?


1. Till pedagogerna på förskolan

Ett klagomål bör främst hanteras av dem som är närmast barnet och därför vill vi i första hand att du vänder dig till          pedagogerna på ditt barns förskola.

 

Rönnholmen

 tel:  08-710 21 21              

 Mail: ronnholmen@forskolansakina.se

 address: Förskolan Sakina, Rönnholmsgränd 13, 127 42 Skärholmen

 

Idholmen

Idholmen tel: 08-710 21 02                     

Mail: idholmen@forskolansakina.se

Adress: Förskolan Sakina, Idholmsvägen 107, 127 48 Skärholmen

 

2. Till rektor/huvudman

Om du upplever att pedagogerna inte har kunnat hjälpa eller svara dig så ska du i andra hand kontakta rektorn som även är huvudman.

 

Namn: Cecilia Hansson

Tel: 070- 44 308 29

Mail: cecilia.hansson@forskolansakina.se

Postadress:

Förskolan Sakina c/o Skärholmens kontorshotell

Måsholmstorget 3

127 48 Skärholmen

 

3. Till kommunen

Om du efter kontakt med rektor/huvudman fortfarande anser att du inte fått hjälp eller svar på ditt klagomål kan du lämna ditt klagomål till kommunen.

 

Mail: anmalan@edu.stockholm.se

Post:  Förskoleavdelningen, Box 22049, 104 22 Stockholm.


Går det att lämna klagomålet anonymt?

 

Ja det går bra men observera att vi inte kan återkoppla till dig om du väljer att vara anonym. Om du vill vara anonym ska du posta ditt klagomål till nedanstående adress.

 

Förskolan Sakina c/o Skärholmens kontorshotell

Måsholmstorget 3

127 48 Skärholmen

 

Vad händer efter anmälan?

 • Rektor/huvudman informeras alltid om klagomålet
 • Rektor/huvudman bekräftar mottagandet av klagomålet till dem det berör
 • En dialog sker med berörda parter
 • En kartläggning av klagomålet görs
 • Orsaker och bidragande faktorer analyseras
 • Förslag till åtgärder formuleras i samråd med berörda parter
 • Återkoppling sker till den som framfört klagomålet (om ej anonym) och till berörd personal.
 • Uppföljning sker en tid senare; hur har det gått?
 • Klagomålet och utredningen dokumenteras i förskolans klagomålsformulär

 

Rektor/huvudmans ansvar

 • Rektor/huvudman ansvarar för att det finns klagomålsrutiner
 • Rektor/huvudman ansvarar för att personal och vårdnadshavare får kännedom om rutinerna
 • Rektor/huvudman ansvarar för att klagomål utreds och dokumenteras
 • Rektor/huvudman ansvarar för att göra en sammanställning av de klagomål som inkommit under läsåret och analysera det i sitt förbättringsarbete
 • Rektor/huvudman ansvarar för att pedagogerna får det stöd och de förutsättningar de behöver för att kunna hantera klagomålet och vidta nödvändiga åtgärder

 

Pedagogernas ansvar

 • Ska känna till och följa klagomålsrutinerna
 • Ska informera rektor/huvudman om klagomålet
 • Ska i första hand vara dem som hantera klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder
 • Ska analysera inkomna klagomål i sitt förbättringsarbete på enhetsnivå
 • Ska informera rektor/huvudman om det stöd och förutsättningar de behöver för att kunna hantera klagomålet.